Acollida per a famílies sol·licitants d’asil

Oferim serveis d’acollida en habitatges temporals, i intervenció especialitzada per a persones o famílies que han estat sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional i que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

Donem acollida residencial, suport en les necessitats bàsiques i un acompanyament socioeducatiu molt orientat a la seva inserció laboral.

Família de refugi
Família de refugi
Família de refugi